drone picture of a man standing on a mountain peak with mountain range in background
alex trajilovic animated black and white on orange background profilepicture

ALEX Trajilovic
FPV Drone Pilot, Filmmaker, Photographer

Salzburg, Austria

  • white Instagram Icon
  • white tiktok icon
  • white spotify icon
altra studios trade mark logos in white
NFTs
ALTRAMAG